Miljöfrågor – inte bara klimat

I dag har miljöfrågor ett klart fokus på klimatet. Detta är naturligt bland annat utifrån den uppmärksamhet om klimathotet som skapats genom den vetenskapliga granskningen från FNs klimatpanel IPCC, Greta Tunberg och den kedjereaktion som blivit av hennes klimatstrejk och det aktuella EU-valet. Det sätter också mycket fokus vart vi globalt och vad vi i Sverige måste förändra.

Själv har jag i olika föreläsningar under de senaste 5-10 åren använt mig av följande bild för de globala miljöhoten som vi har att ta ställning till. Med andra ord, fokus har varit klimatet, men mycket har glömts bort eller bortprioriterats på grund av mediabilden.

Globala miljöhot

Detta inlägg gäller den andra vågen av miljöhot, biologisk mångfald. Först lite kort vad som väntar i följande hot. Vi omger oss och omsluts av ett kemikaliesamhälle. Den globala handeln bidrar till ökat hot med spridning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. På 50 år har produktionen av kemikalier ökat från cirka 7 miljoner ton till drygt 400 miljoner ton per år. Bristen på kunskap om kemikalier som ingår i alla olika produkter och varor medför ett globalt hot och en exponering för var och en av oss på vår planet. Effekterna kan uppstå efter 20-30 år eller omedelbart beroende på exponeringen. Nästa globala hot gäller bristen på rent vatten. Denna brist drabbar över 2 miljarder människor och då till stor del den av mänskligheten som inte lever i någon lyxtillvaro. Orsakerna till denna brist på rent vatten beror bland annat på en konsekvens av torka, ökenspridning, föroreningar mm.

Biologisk mångfald

Under senare år har ökad uppmärksamhet getts åt förlusten av biologisk mångfald vid sidan om att rädda klimatet. Hotet mot den biologiska mångfalden kommer från bland annat spridning av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar.

Enligt WWF är ”Risken är stor att jorden förlorar två tredjedelar av populationerna av vilda ryggradsdjur under perioden 1970 till 2020. Mer än hälften av antalet fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har försvunnit. Värst är det för sötvattenslevande djur, så som fiskar och groddjur. De har gått ned med hela 81 procent.”

Liksom inom klimatområdet finns det för biologisk mångfald en vetenskaplig expertpanel inom FN, IPBES. Expertpanelen har nyligen kommit ut med en granskningsrapport om tillståndet för den biologiska mångfalden för jordens djur, växter och ekosystem. Rapporten ger en alarmerande bild av tillståndet med stor risk för utrotning av upp emot en miljon arter, djur och växter. På IPBES hemsida finns rapporten tillgänglig i olika former

En översikt och lättillgänglig information om rapporten finns tillgänglig via Vetenskapens värld ”Så ska världen rädda den livsviktiga mångfalden

Uppror i likhet med klimatfrågan börjar idag infinna sig på området med fokus på naturen. Det gäller att upprätta och skapa rättigheter för naturen. Detta medför att naturen kan vara med att ställa krav till exempel kan en flod vara med och stämma en verksamhet som förorenar.

Juridiska rättigheter för naturen är en hoppfull insats som kan bidra till steg i rätt riktning för en hållbar biologisk mångfald.

Publicerat i Hållbarhet | 1 kommentar

Koldioxidbudget

Praktiskt verktyg för klimatarbetet

I klimatdebatten diskuteras klimatmål med gräns att nå en uppvärmning på högst 2 grader enligt Parisavtalet från 2016. Denna nivå är också alltför låg om man skall gå efter vad vetenskapen anser är nödvändigt för att klara en godtagbar nivå för klimatutsläpp. Som individ är det svårt att ta till sig begreppet klimatmål som till stor del refererar till nationell och internationell nivå. Det är svårt att konkretisera vad det betyder för mig som individ och vad som gäller lokalt, med andra ord ett ganska abstrakt begrepp. Däremot är det klart lättare att hantera koldioxidbudget, vilket direkt kan kopplat till att uppnå klimatmålet.

Genom att använda koldioxidbudget får man ett vetenskapligt gångbart verktyg för att räkna ut hur mycket klimatutsläppet måste minska för att klara Parisavtalets målsättning. Det ger direkt ett tal som visar vilket utrymme vi har som individ, kommun, nation och globalt för att klara en målsättning på högst 2 graders temperaturökning till år 2100, se länken Klimatfokus – ”Mall för hållbar livsstil baserad på koldioxidbudget”.

Ett antal svenska kommuner har börjat med upprättande av koldioxidbudget. Artikel i Aktuell Hållbarhet, ”Koldioxidbudget”, innehåller en redovisning hur långt arbetet kommit i de svenska kommunerna.

I P1 programmet Klotet finns ett ingående reportage kring arbetet med koldioxidbudget ”Skellefteås kamp för att klara Parisavtalet”. Det framgår klart att balansen mellan miljöinsatser och en fungerande livsstil som kan accepteras inte är enkel och dessutom krävs en stor hänsyn till det sociala perspektivet.

Skellefteå har tillsammans med 10 kommuner deltagit i ett projekt via Uppsala Universitet och konsultföretaget Ramboll. Genom forskningsprojektet har man fått en kartläggning av kommunens förutsättningar och vilka åtgärder som krävs för att klara den beräknade koldioxidbudgeten. Bilden som är hämtad från rapporten för Skellefteås koldioxidbudget visar vad kommunen skall klara i sin koldioxidbudget 2020-2040.

Koldioxidbudget för Skellefteå

Bilden visar att det krävs en mycket kraftig reducering av koldioxidutsläppen fram till 2040. Detta gäller då för en hög nivå i förhållande vad den vetenskapliga forskningen anser behövs. Situationen är ganska likvärdig i de flesta kommuner. Som det ser ut idag så känns det som de flera kommuner, länsstyrelser och nationellt väntar på bättre tider.

Vi har helt enkelt inte tid med att inte agera och det med stor kreativitet om en omställning skall kunna ske till en hållbar framtid.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Solenergi

Marocko – förebild inom solenergiområdet

Marocko går mot strömmen när det gäller energiförsörjning och satsar stort på solenergianläggningar. Den kraftiga utbyggnaden medför att Marocko har goda förutsättningar att nå FNs klimatmål. Man kan också bli exportör av energi till Europa med den höga profil man har inom förnyelsebar solenergi. Kolla in inslaget på Vetandets värld ”Så skapas det marockanska solenergiundret”.

Tornet som bombarderas med solstrålar från solkraftverkets speglar är den högsta konstruktionen i Afrika, 243 meter hög. Foto: MASEN

Satsning på termisk solenergi

För att solenergi skall bli en välfungerande energikälla krävs att energi också kan levereras när inte solen lyser. Marocko är också långt framme med termisk solenergi, lagring av energi för senare användning. Vid forskningsanläggning i Marocko används magnetit från järnmalmsgruva i Sverige som lagringsmedium för solenergi. I Vetandets världs kan du kolla in ”Koncentrerad solkraft – Hur fungerar det?”

Läs även om utbyggnaden av solenergi i artikeln i SVD ”Solen kan bli Marockos olja i enormt ökenproekt”

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Fossilfritt med kärnkraft!?

Nu har vi fått lösningen på klimatfrågan – släpp kärnkraften lös. Detta tycks nu vara lösningen som ett antal aktörer med politiker från KD och Moderater, (vissa) forskare och några övriga förespråkar som ”miljölösning”. Kärnkraften bidrar helt riktigt till att minska utsläppen av koldioxid. Detta är ingen hållbar lösning med tanke på alla andra miljöproblem som tillstöter; brytning av uran, säkerhet vid kärnkraftverken, säkerhet vid transporter av avfall, upparbetning av uttjänt bränsle, säker långtidslagring av avfallet mm. Det är lite märkligt hur man tänker kring komplexa problemställningar och väljer bort att se helheten med alla andra miljöproblem som är kopplade till kärnkraften. Till detta kommer att kärnkraften är körd då den idag inte är kostnadsmässigt konkurrenskraftig med övriga fossilfria alternativ.

Flera förespråkare för kärnkraft påstår att denna energikälla behövs för att vi har ett behov av att öka energianvändning. Detta på grund av att fordonsflottan skall över till eldrift och vår ökade användning av eldrivna teknikprylar. Är det så säkert att allt skall gå på el eller finns det andra alternativ, se mina tidigare blogginlägg. Behöver vi verkligen öka vår energiproduktion, är det inte så att vi generellt måste minska energiförbrukningen genom att effektivisera förbrukningen vid all form av energianvändning? Skall vi sträva efter en rättvis och hållbar värld så är inte ekonomisk tillväxt lösningen utan att i stället sätta livskvalitet som tillväxtmål.

Detta medför att vi på energiområdet bör öka takten för sol och vind för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Lösningen är inte att vi flyttar till Mars utan ser till att vi hushållar med den enda jord vi har.

Det är dags för röda stoppknappen även för andra kärnkraftverk än Barsebäcksverket, stängning 1977.

Röda stoppknappen på Barsebäcksverket

Kolla in följande länkar

Allt du behöver veta om kärnkraftens framtid – Naturskyddsföreningen

Greenpeace – kärnkraft

Kärnkraftsutbyggnad behövs inte ”En misstolkning av IPCC-rapporten”- Sveriges Natur

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Vätgas en alternativ energilösning

Mycket i miljödebatten handlar om hur vi skall klara energiomställningen från fossilbränslen till fossilfria alternativ.

Vätgastekniken har fått en alltför liten uppmärksamhet. Vätgas kan fungera som långtidsförvaring av solenergi från sommar till vinter vid uppvärmning. Vätgasdrift är också ett fungerande alternativ till traditionella elbilar där vätgasbilar också har längre räckvidd. I P1-programmet Vetandets värld, Så lagrar du din solenergi i vätgas, får du en inblick i tekniken och exempel på hur den börjat användas. Vätgas Sverige ger också en bred inblick i teknikområdet.

Med förebilder som visar vätgasteknikens möjligheter kan den bli en välfungerande kompletterande fossilfria energikälla.

Publicerat i Hållbarhet | 1 kommentar

Seminarium Hållbar stadsutveckling

I morgon lördag kan du delta i ett intressant seminarium Hållbar stadsutveckling – från teori till praktik. Seminariet hålls på ABF i Lund kl 14, Kiliansgatan 9. Förutsätter naturligtvis att du har vägarna förbi Lund.

Magnus Johansson som är föredragshållare är universitetslektor vid Malmö universitet och har lång erfarenhet från forskning och utbildning inom hållbar stadsutveckling.

Vill du veta mer om hållbar stadsutveckling så kolla in följande länkar

Modeller för hållbar stadsutveckling – Malmö

Bloggar om hållbar stadsutveckling

Seminarieserie: Hållbar stadsutveckling Utveckling Skåne

Hållbar stadsutveckling Tillväxtverket

Plattform för hållbar stadsutveckling – Naturvårdsverket

Rådet för Hållbar städer

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Rent vatten

Säkert var det många som missade Världsvattendagen den 22 mars, se föregående blogginlägg. Som svensk känner man sig knappt berörd – det är ju så långt bort från oss där människor berörs av detta.

Generellt finns det gått om tillgång på vatten, men snedfördelat där vissa länder har stor brist på tillgång. Närhet till hav ger faktiskt en obegränsad tillgång till vatten. Problemet är att det måste avsaltas vilket kräver mycket energi, men fullt möjligt. Forskning pågår kring olika metoder för vattenrening, se artikel om ”Forskning för världens vatten” på Sydvattens hemsida.

I Sverige liksom Europa i övrigt tar vi för givet att vi har rent vatten att förbruka som vi sedan spolar ut och med lite rening sedan släpper ut i ett vattendrag. Med dagens teknik för vattenrening skulle vi faktiskt kunna cirkulera vattnet. Det vill säga att det vi tar in som rent vatten och sedan förorenar kan vi rena traditionellt och sedan använda som nytt rent dricksvatten. Låter inte det bra? Kanske det är dags att tänka på att även vi bör hushålla med rent vatten och lära oss att cirkulera. Detta är vad som är verklighet sedan 50 år i Windhoek i Namibia.

Bristen på rent vatten skapar förutsättningar att kreativt leta lösningar. Detta gäller för flesta problemområden. Med den torka som finns i Namibia var det helt enkelt nödvändigt att finna en lösning på bristen av rent vatten. Att dricka det vatten man tidigare spolat ut som förorenat är en utmaning. Detta kräver att vattnet är mer rent än vad vi själva har i våra kranar. Visst är det på tiden att hantera vårt vatten på ett mer hållbart sätt. Lyssna på SRs reportage från Windhoek i Namibia ”Avloppsvatten blir dricksvatten i Namibia”.

Publicerat i Hållbarhet | 1 kommentar

Manifest för miljön

Idag är miljöfrågorna mest fokuserade på klimatfrågan. Det drivs diverse aktiviteter för att uppmärksamma klimatfrågan som såklart är ytterst viktig. Exempel på detta är de globala demonstrationer som genomfördes förra veckan och snart är det Earth Hour Day den 30 mars. De olika aktiviteterna bidrar till att med stor seghet få till en förändring där naturen sätts i förgrunden framför ekonomisk kortsiktig vinning.

Vattenvärldsdagen – rent vatten

En risk med fokus på ett område är att det är lätt att tappa bort helheten och att miljöinitiativen blir enkelspåriga, eller är det så att vi inte orkar med mer än ett fokus åt gången. I stora delar av världen har man redan ett akut problem, tillgång på rent vatten som med kraft slår mot världens fattiga befolkning. Nästan 850 miljoner människor har inte tillgång till detta. I morgon 22 mars är det vattenvärldsdagen. Hur många är det som känner till detta?

Kolla in mer information om Vattenväldsdagen på Wateraid

Fakta från Wateraid: ”I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om så kallat virtuellt vatten, det vatten som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter”.

Som svensk uppfattar vi vanligen att rent vatten är en naturlig och självklar resurs som  det inte finns någon begränsning av.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Takten måste öka för att nå klimatmålen

Idag har det varit omfattande miljödemonstrationer för klimatet. I över 100 länder har man demonstrerat i Greta Thunbergs anda med fokus att vi står inför en ”existentiell kris” för mänskligheten genom vår negativa påverkan på klimatet.

Det är inte bara demonstranter som anser att klimatarbetet går för trögt. Naturvårdsverket reagerat också och har idag överlämnat underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsprogram. Man påtalar att regeringens arbete går alltför trögt och att vi måste speeda upp tempot för att uppnå klimatmålen.

Publicerat i Globalt tänkande, Hållbarhet | Lämna en kommentar

Råvara till biodiesel

Det finns  motiverad frågeställning om råvarutillgången för förnyelsebar biodiesel. Vanligt argument är att vi inte har tillräckligt med skogsråvara för allt vad skogen skall användas till. Råvaror för biodieseln kan komma från ett antal råvarukällor. Detta kan vara vegetabilisk olja och diverse olika avfalls och restprodukter, se exempel på detta i länken till Neste.

Med tanke på de ekonomiska resurser som läggs ned på att få fram fungerande laddningsbara batterier så skulle en motsvarande insats för de alternativa drivmedlen som biodiesel också med största sannolikhet komma betydligt längre än vad som situationen är idag.

Publicerat i Ekodesign, Hållbarhet | 1 kommentar