Det finns ett antal begrepp som kommit till användning i miljösvängen och jag skall ge lite kommentarer till några. Du kanske inte håller med ge mig då en kommentar.

När vi talar om ämnet kan man i princip koppla begreppen lika väl till fysiska produkter som olika tjänster vilket är bredare men också i hög grad kan göras mer eller mindre bra ur ett miljöperspektiv. De begrepp jag tar upp är miljövänlig, miljöovänlig, miljöskadlig, miljöfarlig miljöanpassad och worryfree-orosfri.

I mitt yrkesliv liksom privat har begreppet miljövänlig dykt upp sedan lång tid tillbaka och tenden är att begreppet används allt mer. Fokus är för beskrivning av en produkt, men kan också förekomma kring tjänster eller beteende. Det man främst kan framhålla är att det inte existerar någon produkt som är miljövänlig. Alla produkter och tjänster medför en negativ miljöbelastning som på något sätt är negativt för miljön, alltså är miljövänlig klart missvisande och kan leda till helt felaktiga slutsatser om produkten eller tjänsten. Eventuellt kan det vara mer relevant med motsatsordet miljöovänlig i mer eller mindre utsträckning. Detta är dock inget jag sett särskilt ofta.

Begrepp som är lättare att associera rätt är miljöskadlig och miljöfarlig. Vanligen är detta då kopplat till vilken typ av negativ miljöbelastning det är fråga om t.ex. innehåll av en viss skadlig kemikalie som på olika sätt har negativ påverkan på människor eller miljön. Kopplat till ovanstående begrepp skulle man kunna använda miljöofarlig för en produkt som är bättre än en produkt där miljöhänsyn inte finns med i utvecklingen av produkten eller tjänsten

Betydande antal produkter av olika slag importeras. Det jag nyligen stött på för ett diskmedel importerat från Kanada är begreppet Worryfree, vilket kan översättas med ”orosfri”. Frågan är hur man skall uppfatta detta som seriös användare.

Det jag anser som mest adekvata begreppet är miljöanpassad som begrepp både för produkter och tjänster. Med miljöanpassad visar man på att produkten eller tjänsten är utvecklad eller framställd med viss miljöhänsyn även om den inte helt och hållet är fri från negativ miljöpåverkan. Det är ju som tidigare påpekats ingen verksamhet eller aktiviteter som sker utan viss negativ miljöpåverkan. Eller finns det?

/

Det är över 3 år sedan det var aktiviteter på bloggen. Orsaken är väl att jag varit för mycket upptagen med annat. Behovet av miljöanpassning av produkter och tjänster har dock inte minskat. Fortsättningsvis kommer fokus att vara som tidigare på olika delar av hållbar- och miljöanpassad produktutveckling, men kommer i hög grad att även brett beröra områden med hållbar konsumtion, hållbar utveckling mm.

 

 

/

Hållbara transporter förutsätter en utökad satsning på kollektiva färdmedel. Bilparken kan naturligt bli mer miljöanpassad inte minst på drivmedelssatsning med elbilar som är ett måste. Visst säljs det elbilar och de blir fler och fler. Man kan knappast säga att det är något direkt driv när elbilsparken inte ens når upp till 2000 elbilar i […]

På området med hållbar produktutveckling är hållbart mode ett starkt utvecklingsområde. Detta både utifrån ett konsumentintresse bland medvetna konsumentgrupper och offentliga satsningar. En av satsningarna på området är Mistra Future Fashion (www.mistrafuturefashion.com). Inom ramen för Mistra Future Fashion finns insatser på nya textilmaterial framställt av pappersmassa. Denna så kallade textilmassa kallad cellunova är under utveckling […]

  Bloggen har haft ett längre uppehåll, men är nu på G igen. Hållbarhetsfrågorna har dock inte tagit paus. Alla aspekter för hållbara produkter och tjänster från miljöaspekter, etik till socialt ansvarstagande med bland annat mänskliga rättigheter måste till. Detta medför krav som man nästan behöver ”indisk magi” för att klara av.

Vår konsumtion i allt vad vi gör från resor till konsumtion av prylar sätter avtryck på miljön i allt större utsträckning utanför våra egna gränser. Detta visar inte minst beräkningar av utsläppen av växthusgaser. Vanligen redovisas bara de utsläpp som vi orsakar i vårt eget land, men idag är det 60 procent som är utsläpp […]