Dax för konsumtion med förnuft

Vi har nu överskridit årets konsumtion av det årliga uttaget av jordens förnybara resurser, vilket rapporterats från Global Footprint Network och Världsnaturfonden.

På global nivå lever vi som att vi har 1,7 planeter till vårt förfogande. Ser vi på Sveriges andel av konsumtionsmönstret så krävs det cirka 4 jordklot för vår konsumtion, detta trots att vi är ganska bra på miljöinsatser. År från år har tidpunkten för när vi konsumerat vår jords resurser tidigarelagts och i år var det tre dagar tidigare än förra året.

Det är med andra ord hög tid att göra något åt problemet och mycket har att göra med livsstil och inställning till konsumtion.

Det är alltså hög tid för mindre slit och släng som på detta danska café med redesignad taklampa med svensk profil.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Smältande isar – vad gör vi?

Källa: Bild i artikel SDS 20190620

Bilden från Arktis, tagen i nordvästra Grönland, ger en skrämmande bild av vart vi är på väg med den globala uppvärmningen. Intresset för att börja göra något åt den negativa klimatförändringen börjar få fäste hos allt fler aktörer, men det går i ultrarapid. En energiomställning till fossilfritt samhälle bör ske med större intensitet. Klimatfrågan är gränsöverskridande, vilket medför att vi måste agera internationellt även om Sverige kan ta ledande roll med olika initiativ. EU har just haft omröstning om förbindelsen att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det var inte förvånande att kolstater som Polen inte ställde upp på ett sådant beslut.

Det är ju inte så att takten i avvecklingen av fossilbränslen är speciellt uppdriven. Takten i energiomställningen bör påskyndas och klimatneutralitet 2050 är en alltför låg ambition. Går du tillbaka och kolla in mina inlägg från i höstas och fram till idag så ser du ett axplock av vad man kan göra och gör inom energiomställningen.

Det är alltid skönt med en varm sommar som semesterfirare, men det är inte alla som vill ha den torka som vi hade förra året. Vi är dock inte så illa ute som många andra länder. Vi kan ju alltid hoppas att hundspann kan drivas på isar och snö även i fortsättningen och att isbjörnar inte behöver söka sin föda i soptunnor i stället för på isvidderna.

Ha en skön sommar.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Miljön i fokus

Resultatet av det danska folketingsvalet

Danska folket har gjort sitt val. Det har blivit en röd valseger. En av de viktiga valfrågorna har varit danskarnas ökade intresse för klimatfrågan. Det har resulterat i att Dansk Folkeparti som högerparti förlorat sitt stöd bland danskarna och att de röda partierna till vänster om socialdemokraterna fått en viktig plats i den danska samhällsutvecklingen.

Miljöfrågorna är något som också kan spåras i medias ökade intresse att ta upp klimatet på en prioriterad plats i det journalistiska arbetet. Tidningen Politiken är ett exempel på detta, vilka redan 2018 betydligt ökade sin bevakning av miljöfrågorna och själva också agerade bland annat med en resepolicy som begränsade flygresor till förmån för tågresor. Miljön bevakas idag med en profilering som sannolikt påverkar folk att än mer uppmärksamma behovet av vad vi måste inse, dvs att vi lever i en värld med begränsade resurser som också måste fördelas lika.

EU:s miljödilemma

Vi har röstat i EU-valet och valdeltagandet har varit högre än tidigare. Miljöfrågorna har i Sverige liksom i vissa andra EU-länder, med betoning på väst, varit betydelsefulla. I Sverige har partier till höger förminskat betydelsen av miljöfrågor eller satt fokus på behov av mer kärnkraft.

Det har visat sig att det inom EU blivit en uppdelning i en grön våg samtidigt som nationalister och högerextrema partiet fått en betydande framgång i EU-valet. Vill vi få framgång i miljöfrågorna som är gränsöverskridande kan vi inte inom egna nationsgränser lösa dessa frågor. Det måste sättas ett högre tempo och en högre prioritet på miljöfrågorna inom EU. Detta medför att vi inte får låta slå oss till ro och bara överlåta ansvaret till politiker. Kolla in Gudrun Schymans krönika i Alltinget ”Oroande att klimatet delar Europa”.

Svensk-Dansk miljöprioritering

Vi svenskar har ofta ”slagit oss för bröstet” för att vi är bäst på miljöarbetet. I vissa fall är vi bland de främsta men absolut inte på alla områden. Ett exempel är den offentliga upphandlingen där miljökrav skall ställas. Danmark som under lång tid tappat mark i miljöfrågor med ett borgligt styre har trots detta en bättre position vad gäller hållbar upphandling. Detta synliggörs i Naturskyddsföreningens utvärdering hur miljökrav använts i upphandling.

Med röd valseger i Danmark och miljöfrågor som viktigt i valutslaget får vi passa oss i Sverige så att vi inte blir akterseglade av danskarna. Vi måste också visa att Sverige tar en ledande position i miljöarbetet i EU. Att aktivt driva miljöfrågor idag är en kostnad som betalar sig. Detta gäller i hög grad också för industrin som genom miljötekniska satsningar skapar nya framtida marknadspositioner. Vi måste dock som samhällsmedborgare vara med att ställa krav och se till att saker blir genomförda.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

EU-valet och miljöfrågor

Många miljöfrågor är gränsöverskridande vilket gör att det inte räcker med beslut i Sverige utan det krävs ett samarbete över nationsgränserna. EU är därför en viktig aktör där vi kan agera för att driva ett gemensamt miljöarbete i Europa. Miljöarbetet måste också ske utifrån ett samarbete baserat på social rättvisa. Utan ett europeiskt samarbete inom miljöområdet står vi oss slätt när det gäller hanteringen av klimatfrågan, hantering av miljö- och hälsofarliga kemikalier, en fungerande biologisk mångfald och många andra gränsöverskridande miljöfrågor. På Naturvårdsverkets hemsida ges en bra översikt över miljöfrågorna i EU.

På EU-nivå kan vi gemensamt skapa en fungerande bas för miljöarbete som blir ett agerande för miljöarbetet i resten av världen. Detta förutsätter att vi har partiet som tar det miljömässiga ansvaret och inte överlåter miljöproblemen som vi skapat till nästa generation.

EU-valet

Flera studier och analyser har gjorts hur de svenska partierna har agerat inom miljöområdet sedan EU-valet 2014. Naturskyddsföreningen har publicerat en granskning ”Blåslampor och bromsklossar”. Denna granskning är en betygsättning av EU-parlamentarikernas agerande i olika miljöomröstningar och hur man agerat i övrigt med miljöengagemanget i det parlamentariska arbetet. Världsnaturfonden, WWF, har genomfört en granskning av hur parlamentarikerna röstat utifrån WWF:s miljöprofil. Här finns partier som håller en hög miljöprofil och sådana som blundar för miljöfrågor. Det sammanfattande diagrammet visar på vilka partiet som är värda att rösta på om man vill hålla en hög miljöprofil i sitt EU-val.

EU-valet är viktigt och naturligtvis inte bara för miljön utan också många andra gränsöverskridande frågor. Viktigast är, gå och rösta!

Miljöarbetet inom EU är ingen snabb process då det finns både partier och länder som tycker att vi redan gör tillräckligt för miljön. Detta tycker sannolikt inte miljön själv. Se föregående blogginlägg med det nya att naturen själv han vara en juridisk person.

Vi har kommit dit idag att det krävs mer än parlamentariska plattformar för miljöarbetet. Detta är till exempel klimatdemonstationerna som fått en global spridning. Det som också kan behövas för att väcka folks medvetande är att utropa ”Nödläge för klimatet”. Detta har Vänsterpartiet gjort. Andra som utropat ”Nödläge för klimatet” är Irland och staden Basel i Schweiz.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Miljöfrågor – inte bara klimat

I dag har miljöfrågor ett klart fokus på klimatet. Detta är naturligt bland annat utifrån den uppmärksamhet om klimathotet som skapats genom den vetenskapliga granskningen från FNs klimatpanel IPCC, Greta Tunberg och den kedjereaktion som blivit av hennes klimatstrejk och det aktuella EU-valet. Det sätter också mycket fokus vart vi globalt och vad vi i Sverige måste förändra.

Själv har jag i olika föreläsningar under de senaste 5-10 åren använt mig av följande bild för de globala miljöhoten som vi har att ta ställning till. Med andra ord, fokus har varit klimatet, men mycket har glömts bort eller bortprioriterats på grund av mediabilden.

Globala miljöhot

Detta inlägg gäller den andra vågen av miljöhot, biologisk mångfald. Först lite kort vad som väntar i följande hot. Vi omger oss och omsluts av ett kemikaliesamhälle. Den globala handeln bidrar till ökat hot med spridning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. På 50 år har produktionen av kemikalier ökat från cirka 7 miljoner ton till drygt 400 miljoner ton per år. Bristen på kunskap om kemikalier som ingår i alla olika produkter och varor medför ett globalt hot och en exponering för var och en av oss på vår planet. Effekterna kan uppstå efter 20-30 år eller omedelbart beroende på exponeringen. Nästa globala hot gäller bristen på rent vatten. Denna brist drabbar över 2 miljarder människor och då till stor del den av mänskligheten som inte lever i någon lyxtillvaro. Orsakerna till denna brist på rent vatten beror bland annat på en konsekvens av torka, ökenspridning, föroreningar mm.

Biologisk mångfald

Under senare år har ökad uppmärksamhet getts åt förlusten av biologisk mångfald vid sidan om att rädda klimatet. Hotet mot den biologiska mångfalden kommer från bland annat spridning av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar.

Enligt WWF är ”Risken är stor att jorden förlorar två tredjedelar av populationerna av vilda ryggradsdjur under perioden 1970 till 2020. Mer än hälften av antalet fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har försvunnit. Värst är det för sötvattenslevande djur, så som fiskar och groddjur. De har gått ned med hela 81 procent.”

Liksom inom klimatområdet finns det för biologisk mångfald en vetenskaplig expertpanel inom FN, IPBES. Expertpanelen har nyligen kommit ut med en granskningsrapport om tillståndet för den biologiska mångfalden för jordens djur, växter och ekosystem. Rapporten ger en alarmerande bild av tillståndet med stor risk för utrotning av upp emot en miljon arter, djur och växter. På IPBES hemsida finns rapporten tillgänglig i olika former

En översikt och lättillgänglig information om rapporten finns tillgänglig via Vetenskapens värld ”Så ska världen rädda den livsviktiga mångfalden

Uppror i likhet med klimatfrågan börjar idag infinna sig på området med fokus på naturen. Det gäller att upprätta och skapa rättigheter för naturen. Detta medför att naturen kan vara med att ställa krav till exempel kan en flod vara med och stämma en verksamhet som förorenar.

Juridiska rättigheter för naturen är en hoppfull insats som kan bidra till steg i rätt riktning för en hållbar biologisk mångfald.

Publicerat i Hållbarhet | 1 kommentar

Koldioxidbudget

Praktiskt verktyg för klimatarbetet

I klimatdebatten diskuteras klimatmål med gräns att nå en uppvärmning på högst 2 grader enligt Parisavtalet från 2016. Denna nivå är också alltför låg om man skall gå efter vad vetenskapen anser är nödvändigt för att klara en godtagbar nivå för klimatutsläpp. Som individ är det svårt att ta till sig begreppet klimatmål som till stor del refererar till nationell och internationell nivå. Det är svårt att konkretisera vad det betyder för mig som individ och vad som gäller lokalt, med andra ord ett ganska abstrakt begrepp. Däremot är det klart lättare att hantera koldioxidbudget, vilket direkt kan kopplat till att uppnå klimatmålet.

Genom att använda koldioxidbudget får man ett vetenskapligt gångbart verktyg för att räkna ut hur mycket klimatutsläppet måste minska för att klara Parisavtalets målsättning. Det ger direkt ett tal som visar vilket utrymme vi har som individ, kommun, nation och globalt för att klara en målsättning på högst 2 graders temperaturökning till år 2100, se länken Klimatfokus – ”Mall för hållbar livsstil baserad på koldioxidbudget”.

Ett antal svenska kommuner har börjat med upprättande av koldioxidbudget. Artikel i Aktuell Hållbarhet, ”Koldioxidbudget”, innehåller en redovisning hur långt arbetet kommit i de svenska kommunerna.

I P1 programmet Klotet finns ett ingående reportage kring arbetet med koldioxidbudget ”Skellefteås kamp för att klara Parisavtalet”. Det framgår klart att balansen mellan miljöinsatser och en fungerande livsstil som kan accepteras inte är enkel och dessutom krävs en stor hänsyn till det sociala perspektivet.

Skellefteå har tillsammans med 10 kommuner deltagit i ett projekt via Uppsala Universitet och konsultföretaget Ramboll. Genom forskningsprojektet har man fått en kartläggning av kommunens förutsättningar och vilka åtgärder som krävs för att klara den beräknade koldioxidbudgeten. Bilden som är hämtad från rapporten för Skellefteås koldioxidbudget visar vad kommunen skall klara i sin koldioxidbudget 2020-2040.

Koldioxidbudget för Skellefteå

Bilden visar att det krävs en mycket kraftig reducering av koldioxidutsläppen fram till 2040. Detta gäller då för en hög nivå i förhållande vad den vetenskapliga forskningen anser behövs. Situationen är ganska likvärdig i de flesta kommuner. Som det ser ut idag så känns det som de flera kommuner, länsstyrelser och nationellt väntar på bättre tider.

Vi har helt enkelt inte tid med att inte agera och det med stor kreativitet om en omställning skall kunna ske till en hållbar framtid.

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Solenergi

Marocko – förebild inom solenergiområdet

Marocko går mot strömmen när det gäller energiförsörjning och satsar stort på solenergianläggningar. Den kraftiga utbyggnaden medför att Marocko har goda förutsättningar att nå FNs klimatmål. Man kan också bli exportör av energi till Europa med den höga profil man har inom förnyelsebar solenergi. Kolla in inslaget på Vetandets värld ”Så skapas det marockanska solenergiundret”.

Tornet som bombarderas med solstrålar från solkraftverkets speglar är den högsta konstruktionen i Afrika, 243 meter hög. Foto: MASEN

Satsning på termisk solenergi

För att solenergi skall bli en välfungerande energikälla krävs att energi också kan levereras när inte solen lyser. Marocko är också långt framme med termisk solenergi, lagring av energi för senare användning. Vid forskningsanläggning i Marocko används magnetit från järnmalmsgruva i Sverige som lagringsmedium för solenergi. I Vetandets världs kan du kolla in ”Koncentrerad solkraft – Hur fungerar det?”

Läs även om utbyggnaden av solenergi i artikeln i SVD ”Solen kan bli Marockos olja i enormt ökenproekt”

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Fossilfritt med kärnkraft!?

Nu har vi fått lösningen på klimatfrågan – släpp kärnkraften lös. Detta tycks nu vara lösningen som ett antal aktörer med politiker från KD och Moderater, (vissa) forskare och några övriga förespråkar som ”miljölösning”. Kärnkraften bidrar helt riktigt till att minska utsläppen av koldioxid. Detta är ingen hållbar lösning med tanke på alla andra miljöproblem som tillstöter; brytning av uran, säkerhet vid kärnkraftverken, säkerhet vid transporter av avfall, upparbetning av uttjänt bränsle, säker långtidslagring av avfallet mm. Det är lite märkligt hur man tänker kring komplexa problemställningar och väljer bort att se helheten med alla andra miljöproblem som är kopplade till kärnkraften. Till detta kommer att kärnkraften är körd då den idag inte är kostnadsmässigt konkurrenskraftig med övriga fossilfria alternativ.

Flera förespråkare för kärnkraft påstår att denna energikälla behövs för att vi har ett behov av att öka energianvändning. Detta på grund av att fordonsflottan skall över till eldrift och vår ökade användning av eldrivna teknikprylar. Är det så säkert att allt skall gå på el eller finns det andra alternativ, se mina tidigare blogginlägg. Behöver vi verkligen öka vår energiproduktion, är det inte så att vi generellt måste minska energiförbrukningen genom att effektivisera förbrukningen vid all form av energianvändning? Skall vi sträva efter en rättvis och hållbar värld så är inte ekonomisk tillväxt lösningen utan att i stället sätta livskvalitet som tillväxtmål.

Detta medför att vi på energiområdet bör öka takten för sol och vind för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Lösningen är inte att vi flyttar till Mars utan ser till att vi hushållar med den enda jord vi har.

Det är dags för röda stoppknappen även för andra kärnkraftverk än Barsebäcksverket, stängning 1977.

Röda stoppknappen på Barsebäcksverket

Kolla in följande länkar

Allt du behöver veta om kärnkraftens framtid – Naturskyddsföreningen

Greenpeace – kärnkraft

Kärnkraftsutbyggnad behövs inte ”En misstolkning av IPCC-rapporten”- Sveriges Natur

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar

Vätgas en alternativ energilösning

Mycket i miljödebatten handlar om hur vi skall klara energiomställningen från fossilbränslen till fossilfria alternativ.

Vätgastekniken har fått en alltför liten uppmärksamhet. Vätgas kan fungera som långtidsförvaring av solenergi från sommar till vinter vid uppvärmning. Vätgasdrift är också ett fungerande alternativ till traditionella elbilar där vätgasbilar också har längre räckvidd. I P1-programmet Vetandets värld, Så lagrar du din solenergi i vätgas, får du en inblick i tekniken och exempel på hur den börjat användas. Vätgas Sverige ger också en bred inblick i teknikområdet.

Med förebilder som visar vätgasteknikens möjligheter kan den bli en välfungerande kompletterande fossilfria energikälla.

Publicerat i Hållbarhet | 1 kommentar

Seminarium Hållbar stadsutveckling

I morgon lördag kan du delta i ett intressant seminarium Hållbar stadsutveckling – från teori till praktik. Seminariet hålls på ABF i Lund kl 14, Kiliansgatan 9. Förutsätter naturligtvis att du har vägarna förbi Lund.

Magnus Johansson som är föredragshållare är universitetslektor vid Malmö universitet och har lång erfarenhet från forskning och utbildning inom hållbar stadsutveckling.

Vill du veta mer om hållbar stadsutveckling så kolla in följande länkar

Modeller för hållbar stadsutveckling – Malmö

Bloggar om hållbar stadsutveckling

Seminarieserie: Hållbar stadsutveckling Utveckling Skåne

Hållbar stadsutveckling Tillväxtverket

Plattform för hållbar stadsutveckling – Naturvårdsverket

Rådet för Hållbar städer

Publicerat i Hållbarhet | Lämna en kommentar